Lihtlitsentsileping

1. Üldsätted
1.1. Lepingu objektiks on Litsentsiandja poolt veebikeskkonda Rahvalood laetud fotod. Litsentsiandjale jäävad samad õigused ja ta võib neid anda kolmandatele isikutele.

1.2. Litsentsiandja kinnitab, et ta on loonud Teosed isiklikult ning tal on õigus sõlmida Leping selles toodud tingimustel. Litsentsiandja kinnitab, et Teoste kasutamine Lepinguga kindlaks määratud viisil ei riku ühegi teise isiku õigusi. Litsentsiandja on kohustatud teavitama Litsentsisaajat varasematest Teoseid puudutavatest kolmandate isikutega sõlmitud kirjalikest ja suulistest lepingutest ning nende vaidlustamisest.

1.3. Lepinguga annab Litsentsiandja Litsentsisaajale (muuseumile) lihtlitsentsi kõikide varaliste õiguste teostamiseks: sh teoste digiteerimine, internetipõhine üldsusele kättesaadavaks tegemine ning andmebaasidesse kandmine, reprodutseerimine ja avaldamine trükistes vastavalt muuseumi kasutamiskorrale ja Eesti Vabariigi seadustele. Litsentsisaajal on õigus kasutada Teoseid reklaami ja kogude tutvustamise eesmärgil.

1.4. Litsentsisaajal on õigus anda kolmandatele isikutele luba (all-litsentsi) Teoste kasutamiseks vastavalt muuseumi kogude kasutamiskorrale.

2. Poolte õigused ja kohustused
2.1. Litsentsisaaja märgib Teoste kasutamisel Litsentsiandja autorinime ja nõuab autorinime märkimist kolmandatelt isikutelt (all-litsentsi korral).

2.2. Teostega seotud autoriõiguste rikkumisel kolmandate isikute poolt kohustuvad Pooled osutama üksteisele kaasabi autoriõiguste kaitsmisel.

3. Litsentsitasu
3.1 Litsentsitasu ei ole.

4. Lõppsätted
4.1. Leping jõustub veebikeskkonnas Rahvalood lepingu tingimustega nõustumisel ning kehtib Teoste autoriõiguste kaitse tähtaja ulatuses.

4.2. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Poolte kokkuleppel, selle mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.