Kogukond ja ühised väärtused kui kriisivalmiduse alustala

Ole valmis! Lisatud: 01.11.2022

Autor: Kadi - 1978

Eesti Rahva Muuseumi, Naiskodukaitse ja Päästeameti rahvalugude algatus teemal: Ole valmis! on mulle väga südamelähedane. See tegi kirjutamise aga ka natuke keeruliseks, sest öelda on nii palju. Mõeldes järele, millisest kitsamast vaatepunktist oma kriisiks valmisoleku lugu kajastada, valisin oma loo fookuseks kogukondlikkuse ja väärtused, sest minu lugu on ka minu organisatsiooni lugu.

Kogukond ja ühised väärtused kui kriisivalmiduse alustala

Minule väga oluline kogukond on juba aastast 2005 olnud Naiskodukaitse. Pean väga oluliseks meie organisatsiooni väärtusi. Esimene neist on – organiseerumine naistena – Naiskodukaitse ühendab eri põlvkondadest ja erineva sotsiaalse taustaga tegusaid naisi, võimaldades neile mitmekülgset riigikaitselist ja ühiskondlikku tegevust. Seesama väärtus kannab endas väga olulisi tegevusi kriisiks valmistumisel. Ühelt poolt organiseerimine. Paljud sadadest, kes tänavu pärast täiemahulise sõja puhkemist Ukrainas on Naiskodukaitsega liitunud, on põhjusena toonud, et meie juurde tõi neid asjaolu, et oleme näidanud, et toimetame organiseeritult ja hästi, seega saab Naiskodukaitset usaldada ja meiega koos on kergem oma panustamiseks sobiv tee leida. Väärtuse teine pool – naised – sõltumata vanusest – märgib, et väärtustatakse eeskätt inimest. See on kaasatuse ja mittediskrimineerimise oluline osa, et vanus või tervislik seisund ei ole takistus, vaid igaüks saab leida võimetekohase panustamisviisi. Ka kriisiks valmistudes ei saa me ühiskonnana kedagi kõrvale jätta, vaid hoolitseda selle eest, et kõik kodanikud oleks teavitatud, kaitstud ja valmis.

Teine väärtus on vastutus – Naiskodukaitse koondab liikmeid, kes tunnevad vastutust  isamaa ja ühiskonna ees ning on valmis kiiresti reageerima täitmaks vabatahtlikult oma riigikaitselisi kohustusi. Vastutuse võtmine kriisiks valmistumisel tähendab ühelt poolt ettevalmistust ja teisalt ka kohusetunnet. Kuna tegu on vabatahtlikke koondava organisatsiooniga, siis on väga oluline, et liikmed saavad organisatsiooniõpetuse käigus teada, et ka vaba tahe sisaldab vastutust ehk et kui näiteks oled end kirja pannud Ukraina põgenike vastuvõtukeskusesse appi, siis ka lähed või ootamatu takistuse korral otsid asendaja. Oluline on ka kriisiolukorras teada, mis on su tugevused, millist ülesannet oled valmis täitma ja sellest siis ka märku andma.

Kolmandaks väärtuseks on elukestev õpe  – Naiskodukaitse on organisatsioon, mis tõstab läbi eneseteostusvõimaluste, üksteiselt õppimise ja koolituste naiste sotsiaalset toimetulekuvõimet.

Ladinakeelne ütlus “Si vis pacem, para bellum – “kui ihkad rahu, siis valmistu sõjaks”. Kahjuks on viimane poolaasta näidanud, et isegi valmisolek ei pruugi tähendada sõja ärahoidmist. Kui välja arvatud üks hübriidsõja väljundeid, infosõda, siis Eesti pinnal sõda ei käi ja meie võimalus on just tõhusa väljaõppe kaudu oma valmisolekut turvalisuse hoidmiseks tõsta. Mitmed Naiskodukaitsega liitunud on põhjusena toonud just, et soovitakse väljaõpet, kuidas kriisides toime tulla ja ollakse tänulikud meie praktiliste, käed-külge koolituste osas. Juba esimeste koolituste järel kasvab enesekindlus, aga mõistetakse ka väljaõppe järjepidevuse vajalikkust. Elukestva õppe väärtus seisneb ka selles, et paljud ei ole ammu midagi uut õppinud. Naiskodukaitse väljaõpe on ühest küljest kasulik ja jõukohane igaühele, teisalt paneb sind ka proovile, nii et pärast baasõppe läbimist on liikmed valmis vastu võtma ka muid väljakutseid. Seega toimub ühelt poolt ühiskondlikus plaanis riigikaitsesse panustavate kodanike hulk, teisalt aga tohutu isiklik eneseareng. Kõik osapooled võidavad!

Turvalisus – Naiskodukaitse aitab ilmselgelt oma tegevuse ja hoiakutega kaasa turvalisema elukeskkonna loomisele. Iga Naiskodukaitse liige suudab hädaolukorras ise hakkama saada ja ka teisi aidata. Selle väärtuse puhul on laiem kogukondlik tähendus juba ilmselge. Iga koolitatud liige saab selle teadmise ja kogemuse edasi viia kogukonda ja laiendada turvatunnet ning kriisis käitumise oskusi elanikkonna seas. Kuna naiskodukaitsjate baasväljaõpe sisaldab nii esmaabi, ohutushoidu kui sõdurioskuseid (lisaks ka toitlustus ning organisatsiooniõpetus), siis on meie liikmetel nii vastutus kui ka võimalus viia need kriisis vajalikud teadmised edasi ka oma lähedastele, kolleegidele, naabritele, väga erinevate kogukondadeni, kuhu kuulutakse.

Naiskodukaitse viimane väärtusena on sõnastatud pärimuse hoidmine – Naiskodukaitse hoiab au sees organisatsiooni traditsioone ja rahvuslikke tavasid ning jäädvustab ja väärtustab organisatsiooni ajalugu. Ka see praegune algatus kannab seda väärtust. Omamoodi teeb seda ka Ole valmis! mobiilirakendus, mille edulugu ja lai levik ühiskonnas on tänane olevik, aga see tuleb ka ajalukku jäädvustada. Hindan seda, kuidas traditsioone väärtustav organisatsioon on samas paindlik, ei karda kaasa minna uuendustega ja lähtub ühiskondlikest vajadusest ja tulevikku suunates tegutseb täna väga tõhusalt selle nimel, et kriisivalmiduse ja teadlikkuse tõstmisega suurendada ühiskonnas kogukondlikku turvalisust.

Kokkuvõtteks
Kogukonnast mõeldes on oluline just vastastikkused suhted, üksteise abistamine ja ühiste väärtuste kandmine. Kriisiolukorras tulevad need väärtused selgelt välja. Võib naljaga pooleks tuua näite, et võid olla kolleegiga eriarvamusel selles osas, kui tihti tuleks koosolekuid pidada, aga kui tegu on kriisiga, siis on selge, et omavahel tuleb suhelda, kogukonnana kokku hoida, vahetada infot ning jagada vastutusalad ja ülesanded. Koos oleme tugevad ja saame hakkama erinevates kriisides!

Video

Galerii